Obchodní podmínky

internetového obchodu  Jana Bláhová   -  Vinium Hellas

 

 1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.reckavina.cz

Kupující je povinen se s obchodnímim podmínkami seznámit před odesláním objednávky.

Objednáním zboží potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

 1. Kontakty na prodávajícího

ŽL č.j. Ž/15248/2010/35410/3 vydán Magistrátem města České Budějovice

Jana Bláhová – Vinium Hellas, majitelka

E.Destinové 44

370 05 České Budějovice

tel.  +420 606 782 027

IČ : 639 04 306

Bank. spojení: 215594678/0300

Ladislav Bláha, manažer obchodu

tel.: +420 606 733 770

 1. Objednávka

Zboží lze objednat následujícím způsobem:

a/ prostřednictvím internetového obchodu www.reckavina.cz

b/ mailem na adresu blahova@reckavina.cz

c/ písemně na adresu E.Destinové 44, 370 05 České Budějovice

 

telefonické objednání zboží není možné

Doručená objednávka bude potvrzena v pracovních dnech do 24 hodin po jejím obdržení, objednávka  ze  soboty a v neděle bude potvrzena vždy během pondělí. Pokud prodávající nepotvrdí objednávku v uvedeném čase, objednávka nebyla doručena a je třeba ji opakovat.

Kupující má právo zrušit objednávku do 24 hodin po jejím odeslání. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno. Objednávku je nutné zrušit písemně.

zboží, které není objednáno přes e-shop je nutné uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení objednatele, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od adresy fakturační), kontaktní telefon nebo mail

u podnikatelských subjektů navíc obchodní jméno, sídlo firmy, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO,

kód a přesný název zboží, cenu za 1 kus, požadované množství, a další údaje, které objednavatel považuje za důležité

 • minimální množství objednaného zboží je 1 lahev, 1 kartón

 • (dle objednávky zkompletujeme různé druhy vína)

 • objednávky jsou evidovány do úplného vykrytí

 1. Ceny

Veškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou včetně DPH, kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky.Balné a poštovné hradí zákazník.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

 1. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

 • bankovním převodem na č. účtu 215594678/0300, VS číslo objednávky (zálohová platba předem u e-shopu). Po zaplacení a připsání částky vám bude zboží zasláno. Ušetříte za dobírku       ( 30,-Kč).

 • dobírkou – platba v hotovosti přepravci při převzetí zboží; vzhledem ke stále rostoucím cenám za poštovní služby doporučujeme platby bankovním převodem, dodání především jedné až tří lahví se tak výrazně zlevní.

 • v hotovosti při osobním převzetí v prodejně v Č. Budějovicích

 1. Dodací podmínky

Objednané zboží je odesíláno na adresu objednatele takto:

 • u e-shopu do 7 dnů po připsání kupní ceny na účet prodávajícího

 • u ostatních objednávek do 7 pracovních dnů

 • není-li zboží právě skladem,bude  dodáno do 14 dnů (o této skutečnosti uvědomí prodávající kupujícího při potvrzení objednávky)

K distribuci zboží využívá prodejce služeb Transforwardinku (přepravní společnost).

K ceně zboží bude připočítán poplatek za přepravu dle platných ceníků přepravních společností. Při případném vrácení zboží je objednatel povinen uhradit přepravci poštovné.

Při objednávce vyšší než 3.500,- Kč hradí přepravu prodávající.

 1. Záruční podmínky

Na zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek platnosti záruky stanovuje datum prodeje nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

 • neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací

 • v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům

 • vlivem živelní pohromy nebo zásahem vyšší moci

 1. Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovt, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího.

Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pro delší uskladnění je třeba lahvím zajistit odpovídající podmínky – tmavé prostředí, stálou teplotu do 14°C a vodorovnou polohu. Pokud shledáte obsah lahve jako závadný, je nutné víno neprodleně reklamovat  u prodejce včetně originálního korkového uzávěru.

Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.

Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě výměnou zboží, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné, aby kupující byl schopen doložit doklady o zaplacení a převzetí zboží.

 1. Ochrana osobních dat

Veškeráosobní data kupujícího, která jsou součástí objednávky, považuje firma Jana Bláhová – Vinium Hellas za diskrétní a jsou uchovávána v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Firma Jana Bláhová – Vinium Hellas se zavazuje zásadně nesdělovat osobní údaje třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na prodeji (banky, přepravci), a to jen v nezbytně nutném rozsahu.

Kupující má právo na vymazání osobních údajů, pokud o to požádá písemnou formou. V tom případě budou jeho data vymazána z databáze firmy Jana Bláhová – Vinium Hellas do 3 dnů po obdržení žádosti.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 Uděluji tímto souhlas Jana Bláhová, IČ: 63904306, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zasílání informačních e-mailů na mnou uvedenou e-mailovou adresu.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

 Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@votus.cz či dopisem zaslaným na adresu Emy Destinové 44, České Budějovice.

 Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.reckavina.cz v den odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Novým obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující.

Prodávající informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 7. 2. 2016 do odvolání nebo jejich změny.

 

Prodej grilů

www.gril-muurikka.cz

Řecká restaurace Poseidon Písek

Navštivte gastronomicky zajímavou restauraci. Ochutnáte řecké speciality, posedíte ve velmi vznešeném a krásném prostředí. Doporučujeme !!

http://www.poseidonpisek.cz/

vinum_left.jpg

Půjčovna lodí Vltava 

www.votus.cz
info@votus.cz
prázky 035[2].jpg

Vyhledat v textu

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie